Adatvédelmi nyilatkozat

betűméret növelése      nyomtatás      küldés email-ben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Vas Megyei Önkormányzat és Hivatala

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete –az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – előírásai alapján

Bevezetés

Az Ön személyes adatai az Önkormányzat által fenntartott weblapokon keresztül Önkormányzatunk kezelésébe kerülhetnek.  

Amikor Ön a Vas Megyei Önkormányzat által fenntartott www.vasmegye.hu, http://www.vascounty.com/, http://www.vasiertektar.hu/, http://arop.vasmegye.hu/, http://www.ezerarcuvasmegye.hu/, www.vasteir.hu, www.vasmegyeipaktum.hu látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A weboldalon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail cím) szükség lehet.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát – akár a honlapon keresztül, akár az egyéb önkormányzati működéssel összefüggésben - eljuttatja hozzánk, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Önkormányzat– az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje az alábbiakban meghatározottak szerint.

 

 1. Adatkezelés célja

 

 • a gördülékenyebb kapcsolattartás (az elérhetőségi adatok vonatkozásában)
 • megrendelés, vagy szerződés előkészítése
 • kinevezés, munkaviszony, egyéb munkaviszony jellegű jogviszony létesítése
 • a közgyűlés működésének zavartalansága
 • az önkormányzat jogszabályokban meghatározott feladatai

 

II. Adatkezelés jogalapja

 1. Az adatkezelés folyamata a GDPR, illetve az Infotv. alapján történik.
 2. A személyes adat akkor kezelhető, ha
  1.  ha az érintett ahhoz hozzájárulását adta [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja] vagy
  2.  jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja] (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

III. Milyen adatokat kezelünk?

 

„Kezelt adatok köre” című, 1. számú melléklet

 

IV. Meddig kezelik az Ön adatait?

Az 1. számú melléklet az adatkezelés idejéről is rendelkezik

V. Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

 1. Az Ön adataihoz az Önkormányzatnak, mint adatkezelőnek munkatársai, valamint a www.vasmegye.hu és más weboldalaink működtetésével kapcsolatban foglalkoztatott külsős szolgáltató férnek hozzá.
 2. A www.vasmegye.hu működtetésében közreműködő a Webmark Europe Kft., az Önkormányzat által megbízott informatikai szakvállalkozás. A www.vasmegyeipaktum.hu működtetésében közreműködő az Uniklub Egyesület, az Önkormányzat által megbízott informatikai szakvállalkozás.

VI. Kérheti-e Ön adataihoz történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását?

 1. A felhasználó az adatkezelés bármely szakaszában a jelen tájékoztató VII. pontjában megjelölt elérhetőségeken, írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
 2. Az Önkormányzat a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
 3. Az Önkormányzat zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 4. Az Önkormányzat megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 5. Az Önkormányzat a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 6. Az Önkormányzat a felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
 7. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 15 nap áll az Önkormányzat rendelkezésére. Amennyiben az Önkormányzat a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, az igény beérkezésétől számított 15 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
 8. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti.

VII. Hogyan érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggő egyéb jogait?

 1. Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt az informatika@vasmegye.hu email címen jelezze felénk. Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.

Adatkezelő adatai:
Levelezési cím: Vas Megyei Önkormányzat: (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1..),
E-mail:
info@vasmegye.hu
Telefonszám: 06 (94) 515-701
Telefonos ügyfélszolgálat: hétfőtől-csütörtökig 9:00-12:00 óra, illetve 13:00-16:00 óra között; pénteken: 9:00-13:00 óra között
Adatkezelő képviselőjének neve és annak elérhetősége: Majthényi László, majthenyilaszlo@vasmegye.hu,
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Palotai Péter
Elérhetősége (e-mail, telefon): 
drpalotaipeter@vasmegye.hu, 06 (94) 515-723

 1. Ön emellett az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat.
 2. Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Önkormányzat különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), rendelkezéseit és az Önkormányzat működéséből folyó sajátosságokat, amelyek során adatkezelési, vagy adatfeldolgozási feladatai keletkeznek.

betűméret növelése      nyomtatás